ALGEMENE VOORWAARDEN VITAYES NEDERLAND

VITAYES Nederland is een handelsnaam van Cashbackbuy BV welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede, Oost-Nederland onder nummer; 72334584.
BTW-Identificatienummer NL859076313B01

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Cashbackbuy B.V.
gevestigd te Enschede, e-mail: support@vitayes.nl
Hierna ook genoemd; "VITAYES", "verkoper", "wij". 

Algemene Verkoopvoorwaarden VITAYES:

1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene (inkoop) voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken die, zoals in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en derden.
 5. Op alle transacties waarvoor deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden behandeld volgens het Nederlands Recht. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.
2. Aanbieding en Prijzen
 1. Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend.
 2. Acties gelden zolang de voorraad strekt.
 3. Verkoper is gerechtigd om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Koper voor zover de koper de betaling nog niet heeft afgerond.
 4. De gefactureerde verkoopprijs is de prijs geldende op de dag van bestellen.
 5. De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzendkosten, aanvullende belastingen (niet BTW)of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.
 6. Alle aanbiedingen worden door Verkoper met de grootste zorg en naar beste weten gedaan. Verkoper staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
3. Betaling
 1. Wij bieden de betaalmethoden iDEAL, Klarna, Bancontact, PayPal, creditkaart en voor wederverkopers bankoverschrijving; De betaling wordt in rekening gebracht op de dag van ontvangst van de bestelling.
  Afhankelijk van de omvang van de bestelling, het huidige aankoop- en betalingsgedrag en eventuele kredietwaardigheidsbeoordeling die we hebben ontvangen, behouden wij het recht om een gewenste betaalmethode te weigeren en andere vormen van betaling te bieden.
 2. Betaling via bankoverschrijving dient zonder kortingen, aftrek of verrekening te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Koper een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, te verrekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling.
 4. Incassokosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.
4. Levering
 1. De door Verkoper opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen vier (4) werkdagen, na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan, bericht. Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Verkoper zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
 2. Verkoper is niet verplicht tot verdere leveringen zolang Koper met enige betaling in gebreke blijft.
 3. De levertermijn is uiterlijk vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, mits voorradig.
 4. Verkoper is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
5. Garantie & Retour
 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
 2. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product in de originele staat en verpakking aan de Verkoper geretourneerd worden. VITAYES neemt geen producten retour waarvan de verzegeling is verbroken. Klik hier voor het retour formulier.
6. Overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. Onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen 4 (4) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
7. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft Verkoper het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. In geval Verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd - en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht - te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 4. Indien de overmachtstoestand langer dan drie (3)maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook in geval van ontbinding is Verkoper niet tot enige schadevergoeding jegens Koper verplicht.
 5. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
8. Eigendomsvoorbehoud
 1. Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Koper al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is, is voldaan.
 2. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering/bezorging op Koper over.
9. Aansprakelijkheid
 1. Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Verkoper en Koper, dan wel tussen Verkoper en derden, betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Verkoper.
 2. De aansprakelijkheid van Verkoper strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 3. Verkoper is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.
 4. De in bovenstaande leden voor Verkoper zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
 5. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen vier(4) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Retournering van de geleverde producten aan Verkoper kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
 6. Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leveranciers.
 7. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Verkoper berusten.
 8. Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door Verkoper gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor Verkoper nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
 9. Onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  10. Aanvullende voorwaarden

  1. Online aankopen
   Het online kopen van producten is snel, eenvoudig, gemakkelijk en veilig. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VITAYES doet er alles aan om de vertrouwelijkheid van de klant te waarborgen wanneer er een online aankoop en betaling wordt gedaan. Uw betaalgegevens worden uitsluitend extern verwerkt via Mollie paymentservices. De veiligheidsmaatregelen van Mollie kunt u hier nalezen. Alle persoonlijke informatie wordt versleuteld als deze over het internet wordt verzonden.
  2. Administratief en ander gebruik niet voor marketingdoeleinden.
   We gebruiken de informatie die u op de site invoert voor administratieve doeleinden en eventuele andere doeleinden die worden vermeld in de gegevensformulieren zelf en/of op de pagina's danwel in de e-mails die naar die formulieren verwijzen.
  3. Direct Marketing
   Door middel van de gegevens die u ons heeft verstrekt kunnen wij u het meest recente nieuws verschaffen over aanbiedingen en diensten indien u ons heeft laten weten dat u erin bent geïnteresseerd.
  4. Juistheid van informatie en correct gebruik
   De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.
  5. Foutief of oneigenlijk gebruik
   Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  6. Regelmatige updates
   De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VITAYES behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  Algemene voorwaarden zijn bindend voor iedere bezoeker van onze website. Wij raden je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.  

  Laatste wijziging: 23/11/2019